Vzdělávání zaměstnanců

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Výzva: 03_19_097 – Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Název projektu: COMAC CAL, s.r.o. – vzdělávání zaměstnanců

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013106

Projekt je realizován z Evropského sociálního fondu (85 % dotace) a s 15% finanční spoluúčastí Příjemce.

Cíl projektu: Podpora dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím realizace odborných školení pro zaměstnance společnosti

Kurzy budou realizovány z oblasti Měkkých a manažerských dovedností.

Datum zahájení realizace projektu: 1.1.2020

Datum ukončení realizace projektu nejpozději do: 31.12.2021

Cílová skupina: Zaměstnanci – osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k organizaci žadatele s výjimkou osob zaměstnaných na dohodu o provedení práce

Aktualizace č.1

V 1. monitorovacím období od 1.1. 2020 do 30.6.2020 příjemce realizoval prvních 8 kurzů z oblasti Měkkých a manažerských dovedností. Celkově bylo proškoleno 1 104 osob a školení se zúčastnilo 25 zaměstnanců. Další školení jsou naplánována

Aktualizace č. 2

Ve 2. monitorovacím období jsme realizovali pouze dva kurzy se shodným tématem „Základy vedení a týmové práce“. Kurzů se zúčastnilo celkem 24 našich zaměstnanců. Další školení budeme realizovat v roce 2021.

Aktualizace č. 3

Dané období bylo výrazně poznamenáno covidovou situací a omezeními s touto nemocí spojenými. Od října roku 2020 jsme byli nuceni školení přerušit, neboť za podmínek, které byly stanoveny, by školení nebylo v našich podmínkách dostatečně přínosné a dle našeho názoru by nenaplňovalo cíle a očekávání, která jsme od vzdělávání zaměstnanců měli.

Doufáme, že následující období bude již pro prezenční školení příznivější.

Aktualizace č. 4.

Ve 4. monitorovacím období od 1.7. do 31.12.2021 Příjemce realizoval 3 vzdělávací kurzy z oblasti Měkkých a manažerských dovedností – Základy prezentace osoby, výrobků a firmy, Zvládání obtížných situací a námitek a Sedm kroků prodeje. Celkově Příjemce proškolil v tomto období 424 osob.

Aktualizace č. 5.

V prvních 6 měsících roku 2022 jsme projekt vůbec nevyužili. Nicméně zkusíme naplánovat vybraná školení na další období.

Aktualizace č. 6.

V posledních měsících projektu Příjemce úspěšně dočerpal všechny osobohodiny projektu, zároveň splnil všechny předepsané povinné indikátory. Celkově lze hodnotit realizaci projektu jako velmi, velmi úspěšnou.