FAQ

Jsou produkty FLOW38 a CALOR 38 vybaveny aktivními i pasivními výstupy?

Ano, podle zapojení ve svorkovnici si zákazník sám může navolit, zda bude výstup aktivní či pasivní. Jednou z častých otázek je: „nenaměřil jsem nic na výstupu“ nebo „nefunguje mi impulsní výstup“. Pak je zapotřebí zkontrolovat konfiguraci (aktivní / pasivní), o jaký signál se jedná, přičemž aktivní by měl být propojený s vnitřním pomocným zdrojem.

Proč má proudový výstup hodnotu 1,5mA?

Pokud je na výstupu 4÷20mA ukazuje proud 1,5 mA – znamená to, že v potrubí není voda. Zkontrolujte tedy chybový stav na displeji.

Jsem schopen detekovat na proudovém výstupu chybový stav?

Ano, při chybovém stavu je proudová smyčka 4÷20mA snížena na cca. 1,5mA.

Má měřič funkci samotestování?

Ano, měřič je vybaven systémy, které jsou schopny detekovat různé poruchy. Například při odpojeném kabelu u odděleného provedení dochází k odhalení problému s napájením cívek a přerušení elektrod (chyba zobrazována na displeji). Obdobným způsobem průtokoměr autonomně ověřuje funkčnost celého měřícího systému.

Dá se správné zapojení otestovat bez montáže v potrubí?

Ano, měřič je vybaven funkcí simulace průtoku, díky které může uživatel ověřit nastavení výstupů (impulsní konstanta, šířka pulzu, hranice 4÷20mA) popřípadě samotnou funkčnost a správnost těchto výstupů.

Množství pulsů na impulsním výstupu neodpovídá naměřenému objemu média?

Je nutné zkontrolovat minimální šířku impulsů v nadřazeném systému a zkontrolujte údaj na displeji ……… over flow…… pokud se tato hláška objevila snižte impulsní konstantu

Hodnota průtoku je nestabilní? Zkontrolujte samotné zemění průtokoměru, zda není potrubí plastové, pokud ano, použijte zemnící kroužky. A provézt uzemnění dle návodu.

Jak nainstalovat senzor do potrubí?

Udržujte požadovanou vzdálenost od čerpadel, ohybů, křížů a jiných zdrojů rušení.
Pokud je potřeba zmenšení průměru, udržujte maximální úhel až 7 °.
Pokud je senzor namontovaný vodorovně, ujistěte se, že je elektroda „testu prázdného potrubí“ nahoře.
Nezavazujte kabel oddělené elektroniky jinými kabely. Může dojít k interferenci.

Jak správně uzemnit jednotku?

V případě, že je snímač namontován v kovové trubce, je jednotka uzemněna potrubím.
V případě, že je senzor namontován v plastové trubce, jsou nutné uzemňovací kroužky
Uzemňovací kabel je třeba použít podle příručky.

Jak vyměnit napájecí desku?

Napájecí deska je zajištěna 4 šrouby a připojena 3 zásuvnými konektory.

Aktivní vs pasivní zapojení?

Pasivní

Vyžaduje externí zdroj napájení
Běžně se používá v kombinaci s PLC

Aktivní

Napájeno přes zdroj proudu průtokoměru

 

Jak zajistit těsnost vyhodnocovací jednotky?

Pro zajištění těsnosti krytu vyhodnocovací jednotky je nutné udržovat těsnění neporušené a čisté (poškozené těsnění ihned vyměnit).
Na kabelech vedoucích k elektronické jednotce vytvořte „odkapávací smyčku“ dolů, aby voda nemohla stékat na konektor nebo kabelové průchodky.
Opravte silové vodiče (případně výstupy) podobným způsobem a dokončete instalaci uzavřením jednotky krytem a utažením (nezapomeňte namazat závit krytu silikonovým mazivem).
Pokud nejsou otvory pro kabelové vstupy obsazeny, je nutné to provést kusem kabelu nebo plastovou zátkou (zajištění těsnosti).

Chyba měření způsobená nesprávnou montážní instalací

Správná instalace (snímač průtoku by měl být instalován v libovolné poloze ve svislém potrubí).

Disponuje Flow 38 archivem?

Archiv je k dispozici, lze jej však číst pouze přes protokol RS485 MODBUS.
Archiv se skládá z denních dat registru Vc, V+
Kapacita archivu je 192 dní, poté se přepíše nejstarší záznam.

Jaké dokumenty jsou dodávány s jednotkou MID?

Uzavřené schválené měřicí zařízení FLOW 38 (MID) podle směrnice MID, Jejich poškozením zaniká status!

Jaký je rozdíl mezi Error/Warning?

Pokud se zobrazí chybové hlášení, je třeba produkt vrátit zpět k provedení servisu. (proud cívky, přerušení elektrody).

Když se zobrazí varovná značka, je to pouze informativní upozornění na dočasný stav měřiče mezi parametry (prázdná trubice, impulsní výstup, přetokový impuls, saturace imputu, limit signálu AMP).